O2 Fórum pro internet, modemy a O2 Smart box | O2 Fórum pro Internet

Podmínky O2 Fóra pro internet, modemy a O2 Smart Box.

(dále jen „Podmínky“)

 1. O2 Fórum pro internet, modemy a O2 Smart Box (dále jen „O2 Fórum pro internet“) je elektronický nástroj provozovaný společností O2 Czech Republic a.s. (dále jen „Poskytovatel“). Tyto Podmínky upravují práva, povinnosti a omezení, která se vztahují na všechny osoby, které přistoupí či užívají O2 Fórum pro internet.
 2. Uživatelem O2 Fóra pro internet je fyzická osoba, která se registrovala v O2 Fórum pro internet uvedením své platné emailové adresy a uživatelského jména (dále jen „Uživatel“). Přihlášením pod svou emailovou adresou, pak v O2 Fórum pro internet vystupuje pod svým uživatelským jménem, které si libovolně zvolí. Uživatelské jméno nesmí obsahovat vulgarismy či obscénnosti a být v rozporu s veřejným pořádkem České republiky. Přístupem a užíváním O2 Fóra pro internet Uživatelé potvrzují, že si přečetli, porozuměli a souhlasili s těmito Podmínkami.
 3. O2 Fórum pro internet slouží primárně ke komunikaci mezi Uživateli navzájem, popřípadě mezi Poskytovatelem a Uživateli, a to za účelem zejména obecné diskuse Uživatelů o telekomunikačních službách, zejména pro služby internetového připojení, o společnosti O2 a její nabídce a souvisejících otázkách, řešení problémů a výměně zkušeností.
 4. Uživatel je oprávněn vložit příspěvek, který obsahuje text, hyperlinkový odkaz či obrázek. Jiný formát příspěvku není povolen. Po přidání příspěvku se příspěvek zveřejní v O2 Fóru pro internet. Publikováním příspěvků v O2 Fóru pro internet dává Uživatel souhlas s jejich zveřejněním.
 5. Uživatel má právo v O2 Fóru pro internet svobodně vyjadřovat své názory, obsah příspěvků však musí být v souladu s právním řádem České republiky a těmito Podmínkami, zejména nesmí obsahovat:
  1. vulgarismy a obscénnosti;
  2. projevy rasismu či nenávisti;
  3. obsah, který naplňuje jakoukoliv skutkovou podstatu trestného činu;
  4. poškozování dobrého jména společnosti O2 či jiných osob;
  5. reklamu, inzerci či spam;
  6. opakované vkládání stejných příspěvků, tzv. tapetování;
  7. odkaz na nelegální obsah;
  8. osobní údaje třetích osob.
  Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah diskusí a příspěvků v O2 Fórum pro internet.
 6. Příspěvky do O2 Fóra pro internet jsou řazeny do kategorií v závislosti na tématu, jehož se týkají. Uživatel volí pro názvy témat krátké a výstižné názvy. Jestliže Uživatel objeví shodné či podobné téma, přidá příspěvek do této kategorie a nezakládá téma duplicitní. O2 Fórum pro internet není určeno k řešení reklamací či požadavků týkajících se konkrétních smluvních vztahů.
 7. Příspěvky do O2 Fóra pro internet nesmí obsahovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si Uživatel nemohl dostatečně ověřit, zejména pokud by mohly poškodit jinou osobu nebo skupinu osob.
 8. Příspěvky nesmí obsahovat obsah chráněný autorským právem, ledaže by držitel autorských práv udělil Uživateli souhlas s jejich užitím.
 9. V případě, že Uživatel vloží do O2 Fóra pro internet příspěvek, který je v rozporu s těmito Podmínkami, je Poskytovatel oprávněn smazat tento příspěvek nebo jeho část. Posouzení, zda je příspěvek v souladu nebo v rozporu s Podmínkami, je na Poskytovateli a výsledek posouzení je konečný.
 10. Uživatel se zavazuje využívat O2 Fórum pro internet v souladu s těmito Podmínkami a pokyny Poskytovatele a nezasahovat do provozu a funkčnosti O2 Fóra pro internet.
 11. V případě, že Uživatel opakovaně vkládá do O2 Fóra pro internet příspěvky, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami, nebo jedná v rozporu s bodem 10. Podmínek, je Poskytovatel oprávněn:
  1. smazat jednotlivé příspěvky Uživatele nebo jejich části,
  2. smazat všechny diskuse a příspěvky Uživatele,
  3. nezveřejňovat diskuse a příspěvky Uživatele,
  4. zablokovat nebo zrušit účet Uživatele.
 12. Poskytovatel si vyhrazuje právo přesouvat diskuse mezi jednotlivými kategoriemi diskusí, nezveřejňovat některé zaslané příspěvky, kdykoli jednostranně změnit znění těchto Podmínek s účinky i pro dosavadní Uživatele, a to zveřejněním Podmínek na webových stránkách O2 Fóra pro internet a změnit nebo pozastavit provoz O2 Fóra pro internet, a to i bez předchozího oznámení Uživateli.
 13. Veškerá autorská a jiná práva související s funkcionalitou, vizuálním ztvárněním a informačním obsahem O2 Fóra pro internet náleží Poskytovateli, případně třetím osobám, se kterými má Poskytovatel za tímto účelem uzavřené smlouvy.
 14. Přihlášením do O2 Fóra pro internet je Uživateli vytvořen účet, ke kterému jsou ze strany Poskytovatele po dobu trvání účtu evidovány registrační a přihlašovací údaje k účtu, e-mailová adresa Uživatele a přezdívka Uživatele, pod kterou se zobrazuje jeho komunikace zveřejněná v rámci O2 Fóra pro internet („údaje“).
 15. Veškeré údaje jsou ze strany Poskytovatele zpracovány pro účely zajištění provozu O2 Fóra pro internet. V případě zrušení účtu Uživatelem jsou údaje anonymizovány a proběhlá komunikace Uživatele v O2 Fóru pro internet zůstává v anonymizované podobě.
 16. Veškeré údaje, které jsou v souvislosti s vedením účtu Uživatele v O2 Fóru pro internet ze strany Poskytovatele zpracovány, jsou zpracovány v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů („Zásady“). Zásady jsou k dispozici na www.o2.cz a jsou v nich zveřejněny veškeré informace Uživatele o jeho právech, která mu v souvislosti se zpracováním údajů dle těchto Podmínek na základě platných právních předpisů náleží.
 17. Na vztahy neupravené těmito Podmínkami se použijí obecně závazné právní předpisy České republiky.
 18. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.03.2018.